Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 111
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 112
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 113
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 114
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 115
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 116
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 117
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 118
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 119
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 120
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Khanh Dang Thành viên 1 giờ trước Chapter 90 Báo vi phạm
Vai chua kiep khoi danh rong
Author Trả lời
</> Ch;ia S'ẻ Có T.ÂM</> Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
Raw Hàn cho các bạn nào hóng trước đến chap 89:

https://s.id/choi_cap_cao_nhat_raw

Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Duy Anh Lê Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
Đọc sướng phát huy ad ơi
Author Trả lời
Thánh Vương Thành viên 21 giờ trước Chapter 90 Báo vi phạm
Dm update cho bộ giáp dark xíu nào.
Màu đỏ tù vl :)))
 • Author
  HUY zzz Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  Cái mặt nạ trông kì sao ak
 • Author
  Thánh Vương Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Hàng phake bộ vua thăng cấp
Author Trả lời
Sói Xanh Thành viên 1 ngày trước Chapter 90 Báo vi phạm
Quái ko có màu sắc gì, với main thể hiện ít quá xem ko đã mắt đúng ko các bro
 • Author
  Phuc Jpjp Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
  Tại main mạnh quá rồi thể hiện nhiều thì truyện mất cái cày và cuốc của nhân vật phụ
Author Trả lời
Luck Thành viên 1 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
do t tưởng tượng hay sự thật là main trong những pick cuối có vẻ to con hơn bình thường thì phải
Author Trả lời
Thảo Nguyên Thành viên 1 ngày trước Chapter 90 Báo vi phạm
Ra nhiều chap thế này đọc bó sướng gì đâu á
Author Trả lời
tá»­ Tiểu hài Thành viên 1 ngày trước Chapter 83 Báo vi phạm
Du kích của bọn cobolt này giống VN mình đánh du kích dưới Địa Đạo Củ Chi nèemo main là lính Mỹ , chỉ là cobolt chưa tinh vi và nhiều bẫy như VN mình thôi
Author Trả lời
VI VON ZULUL Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
phàm chó điên năm nay tuổi chưa đến 40, bàn tay đã nhuốm máu hơn nghìn vạn sinh linh, chém bỏ hơn nghìn vị nguyên anh, sinh mệnh kim đan ngã xuống trong tay hắn nhiều không đếm xuể, thống nhất tinh vực bị vứt bỏ, từ đó về sau người người kính nể, chúng sinh tôn thờ, trăm nghìn kẻ ác cứ mỗi lần nghe đến tên của trần phàm chó điên tiên sinh thôi là sợ đái con mẹ nó ra ăn đờ goe, tự uống nước tiểu nuốt cùng với cửu chuyển hoán dục đan mà chuyển giới thành nữ nhân cho bạn của anh phàm là B É O và tự túc giơ cái lồn múp rụp của chúng nó ra cho anh béo kiểm duyệt, không thì sẽ người không thành người chó không thành chó mà ăn một diêm hỏa của phàm tiên sinh cháy khét bướm mà chết. emo
Author Trả lời
Lam Hạo Thần Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Bão bay nóc nhà =))
Author Trả lời
Thiên thần Geisha Thành viên 1 ngày trước Chapter 90 Báo vi phạm
Đọc 1 lúc nhiều chap sướng vl
Author Trả lời
. iphan Thành viên 1 ngày trước Chapter 82 Báo vi phạm
Tẹt vời bão chap
Author Trả lời
- TokuDa Tạc thiên Bang Thành viên 1 ngày trước Chapter 82 Báo vi phạm
Chào các con vợ của ông
 • Author
  Sẽ chửi mấy đứa thích spam mấy cái đếu ra gì Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  chào cụ
Author Trả lời
Qin Ali Thành viên 2 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Cái tên hội nghe tèo vl thế , vua mặt nạ =)))
Author Trả lời
. OneHi Thành viên 3 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
T thấy bộ giáp thg main giông trg MU :))